Zorunlu Türkçe Hazırlık Birimi Hakkında

Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı

Öğrenim dili Türkçe ya da kısmen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterliliği lisans eğitimi için uygun olmaması durumunda Türkçe Hazırlık Birimi’nde Türkçe eğitimi alırlar.

Türkçe Hazırlık Birimi’nin bir akademik yılı, iki yarıyıldan ve her bir yarıyıl iki çeyrekten olmak üzere toplam dört çeyrekten oluşur. Her çeyrek sekizer haftadan, her hafta yirmi sekiz saat ders ve iki saat etkinlik olmak üzere otuz saatten oluşup bir akademik yılda dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini edindirmeye yönelik toplam dokuz yüz altmış (960) saat Türkçe dersi verilir.

Devam Zorunluluğu

Türkçe Hazırlık Birimi’nde öğrencilerin her çeyrek için derslere %90 devam etme yükümlülüğü vardır. Mazeretsiz olup derslere devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o çeyrekten başarısız sayılır.

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Türkçe Hazırlık Programı, öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamanın yanında, alanlarıyla ilgili kaynakları takip edebilecek seviyede gerekli dil donanımını kazanmaları, lisans derslerine aktif olarak katılımlarını sağlayacak ve akademik ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak düzeyde Türkçe edinebilmeleri için okuma, yazma, dinleme, konuşma, dil bilgisi ve kelime çalışmalarını bir bütün olarak, görsel ve işitsel malzemelerle sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle yürütmektedir.

Türkçe Hazırlık Biriminde Sınavlar
  • Ara Sınavlar: Her bir çeyreğin sonunda bir yazılı ara sınav ve bir konuşma sınavı yapılır.
  • Küçük Sınavlar: Hazırlık programı dâhilinde her çeyrekte öğrencilere periyodik olarak küçük sınavlar yapılmaktadır.
  • Ödevler ve Projeler: Dil becerilerinin geliştirilebilmesi için akademik yıl süresince öğrencilerimizden çeşitli ödevler ve projeler hazırlamaları istenmektedir.
  • Yılsonu Sunumu: Sene sonunda bütün öğrencilerimizden, kendi belirledikleri bir konu üzerine en az 20 dakikalık bir sunum yapmaları istenmektedir.
  • Akademik yıl sonunda yapılan yeterlik sınavı ile her bir çeyreğin sonundaki ara sınav notlarının ortalaması, yıl sonu başarı puanını belirlemektedir.