Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi Hakkında

İngilizce Hazırlık Birimi Hakkında

İngilizce hazırlık programımızın amacı, sizlere hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim öğrenim yaşamınıza katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır.

Sizlere analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretmek, öğrenmeyi öğretmek ve iletişime dönük bir yabancı dil öğretimi sunmak dil programımızın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. İngiliz Dili Eğitimi alanındaki deneyimli danışman öğretim üyelerimiz öğrenim süresi boyunca karşılaşacağınız sorunlarda sizlere rehberlik edeceklerdir. Verimli bir çalışmanın beraberinde devam koşullarını yerine getiren öğrencilerimizin, akademik yılın sonunda uluslararası yeterlikte bir yabancı dil bilgi ve becerisi ile Hazırlık programını bitireceklerine olana inancımız tamdır.

İngilizce Hazırlık Programı’nda etkili dil öğreniminin yanı sıra öğrenmeyi, öğrenme stratejileri ile vizyonunuzu geliştiren çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Sizlere etkili bir öğretim sunabilmek için, sizlerin yeteneklerini, ilgi alanlarını, öğretim yöntemlerini ve ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm destek ve yardım vermeye hazırız.

İngilizce eğitimimizin ciddiyeti uluslararası sınavlardaki sonuçlarda açık bir biçimde görülmesinin yanında uluslararası bir denetleme kurumu olan Pearson Assured tarafından da 2017 yılında akredite edilerek kalitesini tescillemiş bulunmaktadır. Yönetim, eğitim-öğretim, sınav hazırlama ve değerlendirme alanlarında toplam 40 kalite standardına uyum sağlayan İngilizce Hazırlık Birimimize, Pearson Assured tarafından standartlara uyum kontrolüne dair tam uyum raporu verilmiştir.

Bu akreditasyon, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Hazırlık Birimi’nde eğitim gören öğrencilerimizin, kalitesi uluslararası olarak tanınan bir üniversitede İngilizce eğitimi aldıklarının göstergesidir. İngilizce Hazırlık Programını başarılı bir şekilde bitiren bütün öğrencilerimiz akademik yılın sonunda Pearson Assured sertifikasına başvuru hakkı kazanmış olmaktadırlar.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı

İngilizce Hazırlık Programımızın eğitim süresi 4 çeyrekten oluşmakta ve iki yarıyıl sürmektedir. Haftalık toplam ders saati 28’dir. 28 saatlik hazırlık programının 20 saati genel İngilizce (gramer, kelime bilgisi, genel dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirme), 8 saati ise okuma, yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

İngilizce hazırlık biriminin genel amacı, öğrencilerimize hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır. Öğrencilerimizin hedef dilde kendilerini aktif bir şekilde ifade edebilmeleri için kelime hazinesini geliştirici, öğrenme eylemini içselleştirmelerine yardımcı, mesleki, kültürel ve sosyal hayattaki varlıklarını zenginleştirici bir yabancı dil eğitimi sunmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Öğrenci odaklı bir yabancı dil eğitim ve öğretim ilkesini benimsemekteyiz. Bütün dil öğrenim süreçlerinin temel hedefi, söz konusu olan dilde iletişim kurmak olduğundan, ileri seviyede dinleme ve okuma becerileri üzerine temellendirerek öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu süreç dâhilinde, sınıf içerisinde, öğrencinin aktif katılımını sağlamak için öğrenci konuşma süresinin, öğretim üyesinin konuşma süresinden daha yüksek olacak bir eğitim – öğretim yürütüyoruz. Öğretim üyesinin asli görevlerinden birisi de, öğrencilerinin dili içselleştirme sürecinde onlara çok yönlü rehberlik yapmaktır.

Ders içerisinde kullanılan iletişim dili İngilizcedir. Öğretim üyesinin uygun gördüğü yerlerde Türkçe açıklamalar yapılabilir. Öğretim üyelerimiz, derslerdeki verimliliği azami süreye taşımaları için ders öncesinde detaylı bir ders planı hazırlamak ile yükümlüdürler. Bu ders planında, o gün ne öğreteceği, nasıl öğreteceği, hangi ek materyal ve aktiviteleri kullanacağı dersin her aşamasının süreleri detaylı bir şekilde belirtilecektir. Ders içerisinde, okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime çalışmaları birbirleri ile entegre bir şekilde yürütülecektir. Öğretim üyesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yalnızca ders kitaplarına bağlı kalmadan derste çeşitli ek materyaller kullanacaktır. Öğrencilerin öğrenimini desteklemek ve de kalıcı kılmak için teknoloji ve görsel ve işitsel öğelerden uygun şekilde faydalanacaktır. Öğretim üyeleri, her bir öğrenci için özel performans gelişim takibi yapmak amacı ile ‘öğrenci profil’ dosyaları tutacak ve her çeyrek sonunda bu dosyaları birim yöneticisi ile paylaşacaktır.

İngilizce Hazırlık Biriminde Sınavlar

  • Ara Sınavlar: Her bir çeyreğin sonunda, o çeyreği takip eden ilk Pazartesi günü bir Ara Sınav yapılır. Bu ara sınav sözlü ve yazılı bölümlerden oluşur.
  • Küçük Sınavlar: Hazırlık programı dâhilinde öğrencilere periyodik olarak küçük sınavlar yapılmaktadır.
  • Ödevler ve Projeler: Verimli ve etkili bir dil öğreniminin sağlanabilmesi için, öğrencilerin hedef dildeki kaynakları sorunsuz bir şekilde okuyabilmeleri ve de kullanabilmeleri, sunum yapabilmeleri ve çeşitli makaleler yazıp, raporlar hazırlayabilmeleri için çok iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda akademik becerilerinin geliştirilebilmesi için akademik yıl sürecinde öğrencilerimizden çeşitli ödevler ve de projeler hazırlamaları istenecektir.
  • Sınıf İçi Aktiviteler: Sınıf içi etkinlikler de okutmanlarımızın her bir öğrenci için eğitim – öğretim döneminin başından sonuna kadar düzenli bir şekilde raporladığı öğrenci performans rapor ve çizelgeleri bağlamında değerlendirilecek ve katılım kriteri altında notlandırılacaktır. Sınıf içi etkinlikler dâhilinde, ödevlerin düzenli olarak yapılması, öğrencinin derse olan ilgi ve katılımı, öğrencinin derse zamanında girmesi, gerekli ders araçlarını ders esnasında yanında bulundurması gibi noktalar göz önünde bulundurulur.
  • Yılsonu Sunum / Seminer: Sene sonunda bütün öğrencilerimizden, okulumuzun diğer öğrencilerine de açık olmak üzere, İngilizce bir mini –seminer vermeleri istenecektir.

Genel Başarı Notu

Hazırlık programı 4 çeyrekten oluşmaktadır. Her çeyrek sonunda öğrencilerimize 1 adet ara sınav ve sene sonunda 1 adet final sınavı verilecektir. Bu sınavların dışında periyodik olarak küçük sınavlar uygulanacaktır ve öğrencilerimiz her çeyrek için bir proje tamamlamak ile yükümlü olacaktır. Bütün bu notların belirli oranda alınan ortalaması öğrencilerimizin genel başarı notunu oluşturacak ve 70 ve üzeri not alan öğrencilerimiz Hazırlık Birimi’ni başarıyla tamamlamış sayılacaktır.

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından her saat düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık kayıtları Hazırlık Programı yönetimi tarafından duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına katılmakla yükümlüdür.

Danışmanlık Sistemi

Bütün öğrencilerimizin çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi ve öğrenme sürecinde karşılaşacakları sorunların çözümü için birer öğretim üyesi danışman olarak belirlenmektedir.